Begroting 2020

Programma 06 Socaal domein

Programma 06 Socaal domein

De gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van werk en inkomen betekent enerzijds het garanderen van een minimuminkomen aan inwoners die niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien, naast het creëren van passende werkgelegenheid dan wel het bevorderen van maatschappelijke participatie, afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt en de economische situatie.Ook heeft de gemeente Hulst een breed aanbod aan voorzieningen op het terrein van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg. Voorzieningen van een kwalitatief hoog niveau, die (uit een oogpunt van leefbaarheid kleine kernen) zoveel als mogelijk in de directe nabijheid van de burgers worden aangeboden.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

€ 27.985

39,1 %

Baten

€ 5.653

7,9 %

ga terug