Begroting 2020

Reserves

In onderstaand overzicht worden de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves per programma weergegeven.

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves:

Programma Bestuur en Veiligheid

33

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

423

159

473

356

523

320

573

320

623

320

673

320

Programma Economische structuur en toerisme

55

616

617

Programma Onderwijs en Kinderopvang

259

334

281

Programma Sport cultuur en recreatie

33

903

13

225

13

15

13

13

13

Programma Sociaal domein

175

1.559

1.538

525

274

24

Programma Milieu

40

31

70

Programma Ruimte en wonen

198

26

829

38

129

229

229

229

Rente toevoeging/onttrekking

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.451

647

646

273

646

122

646

96

96

Totaal na bestemming

2.279

3.647

2.577

3.446

1.311

1.333

1.461

594

961

344

1.011

320

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

€ 1.295

1,8 %

Baten

€ 1.374

1,9 %

ga terug