Begroting 2020

Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma

Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma

PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID

Taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

0.1 Bestuur

1.612

0

-1.612

0.2 Burgerzaken

855

284

-572

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.970

0

-1.970

1.2 Openbare orde en veiligheid

619

62

-557

Totaal Bestuur

5.056

346

-4.711

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

Taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

0.63 Parkeerbelasting

113

815

702

2.1 Verkeer en vervoer

4.510

91

-4.418

2.2 Parkeren

10

0

-10

2.4 Economische havens en waterwegen

97

38

-59

2.5 Openbaar vervoer

15

0

-15

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.739

0

-1.739

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

81

123

42

Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

6.565

1.067

-5.498

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME

Taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

280

220

-60

3.1 Economische ontwikkeling

167

0

-167

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

56

105

50

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

8

13

6

3.4 Economische promotie

99

0

-99

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

692

11

-682

Totaal Economische Structuur en Toerisme

1.301

348

-953

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

4.1 Openbaar basisonderwijs

70

0

-70

4.2 Onderwijshuisvesting

1.121

0

-1.121

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.371

226

-1.145

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

51

0

-51

Totaal Onderwijs en Kinderopvang

2.613

226

-2.387

PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

2.3 Recreatieve havens

2

2

0

3.4 Economische promotie

34

10

-25

5.1 Sportbeleid en activering

266

20

-246

5.2 Sportaccommodaties

777

45

-731

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

663

37

-626

5.4 Musea

157

2

-155

5.5 Cultureel erfgoed

161

9

-153

5.6 Media

615

0

-615

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

39

3

-36

Totaal Sport, Cultuur en Recreatie

2.715

128

-2.587

PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.873

98

-2.775

6.2 Wijkteams

192

7

-185

6.3 Inkomensregelingen

5.924

5.323

-601

6.4 Begeleide participatie

3.962

0

-3.962

6.5 Arbeidsparticipatie

735

0

-735

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

540

5

-535

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

5.258

150

-5.108

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.425

0

-6.425

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

128

70

-58

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

800

0

-800

7.1 Volksgezondheid

1.150

0

-1.150

Totaal Werk en Inkomen

27.985

5.653

-22.332

PROGRAMMA 07 MILIEU

Taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

7.2 Riolering

2.463

3.268

805

7.3 Afval

3.190

3.853

663

7.4 Milieubeheer

720

8

-712

Totaal Milieu

6.373

7.129

756

PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN

Taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

20

0

-20

8.1 Ruimtelijke Ordening

561

205

-356

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

4.336

4.318

-18

8.3 Wonen en bouwen

1.217

940

-278

Totaal Wonen

6.134

5.463

-672

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Taakveld

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

0.4 Overhead

10.418

204

-10.214

0.5 Treasury

61

89

28

0.61 OZB woningen

0

3.082

3.082

0.62 OZB niet-woningen

0

1.662

1.662

0.64 Belastingen overig

425

1.125

700

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

43.340

43.340

0.8 Overige baten en lasten

527

0

-527

3.4 Economische promotie

0

300

300

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

11.431

49.802

38.371

ga terug