Begroting 2020

Programma 02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Programma 02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten,  pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

€ 6.621

9,3 %

Baten

€ 1.067

1,5 %

ga terug