Begroting 2020

Resultaat na bestemming

Het begrotingsresultaat 2020, inclusief onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, bedraagt voor € 11.234.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

€ 11

0,0 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug