Begroting 2020

Geprognosticeerde meerjarige balans 2020-2023

Geprognosticeerde meerjarige balans 2020-2023

Op de volgende pagina treft u de geprognosticeerde balans 2020-2023 aan. Door een herziening van het BBV is het vanaf 2017 voor de gemeente verplicht deze balans voor het begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren in de Programmabegroting op te nemen.
De gepresenteerde balans is gebaseerd op de laatst vastgestelde balans in de jaarrekening 2018. Vanuit deze balans zijn alleen de geraamde mutaties in de Programmabegrotingen 2019 en 2020 die doorwerking hebben naar de balans opgenomen.
Deze balans is daardoor zeer globaal van karakter en bevat alleen de gevolgen van het tot nu vastgestelde beleid. In deze balans zijn de voorgenomen nieuwe en/of vervangingsinvesteringen voor de komende jaren uit bijlage 2 bij deze Programmabegroting nog niet opgenomen bij de activa , omdat de raad daarover nog geen besluit tot beschikbaarstelling van de daarvoor benodigde budgetten heeft genomen. Dit zal namelijk ook gevolgen hebben voor de gepresenteerde stand van de reserves en voorzieningen, omdat de hogere lasten daaruit worden gedekt. De mutaties die dit tot gevolg heeft, zijn ook nog niet in de betreffende programma’s verwerkt.

Geprognosticeerde Balans 31-12(x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Activa

Vaste activa:

62.290

74.737

70.989

68.301

65.693

63.185

- Immateriële vaste activa

195

186

176

166

157

147

- Materiële vaste activa

59.881

72.660

69.918

67.240

64.642

62.144

- Financiële vaste activa

2.214

1.891

895

895

894

894

Vlottende Activa:

13.613

7.824

7.664

5.664

5.664

5.664

- Voorraden

5.404

5.632

2.471

471

471

471

- Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

8.055

2.055

5.055

5.055

5.055

5.055

- Overlopende activa

55

55

55

55

55

55

- Liquide middelen

99

82

82

82

82

82

Totaal Activa

75.904

82.561

78.653

73.965

71.357

68.849

Passiva

Vaste passiva:

62.956

65.290

68.629

65.880

62.762

60.545

- Eigen vermogen

17.024

13.932

13.910

15.051

15.691

16.382

- Voorzieningen

9.708

10.254

10.906

11.486

12.066

12.646

- Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

36.224

41.104

43.813

39.343

35.005

31.517

Vlottende passiva

12.948

17.271

10.025

8.086

8.595

8.305

- Schulden met een looptijd < 1 jaar

10.865

10.865

7.942

6.003

6.512

6.222

- Overlopende passiva

627

627

627

627

627

627

- Schulden aan kredietinstellingen

1.457

5.780

1.457

1.457

1.457

1.457

Totaal passiva

75.904

82.561

78.654

73.965

71.357

68.849

ga terug