Begroting 2020

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Coalitieprogramma 2018 - 2022

Afspraken

Stand van zaken

Bestuur

Samen betekent dat we mensen nog meer gaan betrekken bij ontwikkelingen binnen de gemeente.

Meenemen in participatieplan.

Inwoners moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun kern, wijk en straat. Om de leefbaarheid te bevorderen gaan we voor een gemeentelijk participatieplan. Hierin maken we duidelijk hoe we verder invulling geven aan de participatie door dorps- en wijkraden, bedrijven, verenigingen, Raad en onze inwoners.

Meenemen in participatieplan.

We willen initiatieven van inwoners ruim baan geven, soms door financiële ondersteuning en vaak door los te durven laten. Wel moet er een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van de inwoners.

Meenemen in participatieplan.

Dit betekent een nadrukkelijke rol voor dorps- en wijkraden als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur. We voeren dus een actief dorps- en wijkradenbeleid.

Participatieplan; positie wijkraden.

Het stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven blijft een belangrijk ondersteuningsmiddel.

Is in de begroting opgenomen.

Het college staat voor een inclusieve gemeente. Iedereen doet mee.

Meegenomen in het gemeentelijk beleid.

Gemeentelijke samenwerking, daar waar sprake van is een meerwaarde voor onze gemeente, pakken we dit op. Daar waar mogelijkheden zijn, zal het college meewerken aan de regionale samenwerking.

Regiovisie 2019 - 2020.

Samenwerking is geen doel op zich, maar moet een bijdrage leveren aan de regionale opgaven. De gemeenteraad krijgt hierin een nadrukkelijke rol. Samenwerken moet ook efficiënt en doelmatig zijn. Het is geen doel op zich. De toekomstvisie voor Zeeuws Vlaanderen nieuw leven in blazen.

Regiovisie 2019 - 2020.

Samenwerking met onze Vlaamse buurgemeenten gaan we ook in de komende periode voortzetten.

De grensoverschrijdende bedrijvenavond wordt gewaardeerd en is op 14-5-19 weer gehouden. Ook de grensoverschrijdende jobbeurs vindt jaarlijks plaats.

Samenwerking binnen EGTS zetten we voort.

De grensoverschrijdende samenwerking binnen de EGTS evolueert steeds verder.

We willen helder en transparant met onze inwoners communiceren.

Verder optimaliseren communicatie mogelijkheden.

Voor het college is een gemeentelijke herindeling niet aan de orde.

Waarvan akte.

We willen een bereikbaar gemeenteloket, waar zaken ook digitaal kunnen worden geregeld. De digitale mogelijkheden moeten makkelijk vindbaar zijn.

Onderzoek doen bij de burger over de klanttevredenheid omtrent de levering van de gemeentelijke producten, zowel fysiek als digitaal ( jaar 2020).

De gemeentelijke organisatie moet flexibel blijven opereren met oog voor vernieuwingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Kwaliteit van de dienstverlening heeft onze prioriteit.

Uitvoering geven aan organisatievisie/informatiebeleidsplan en beoordeling kwaliteit mede laten toetsen door klanttevredenheidsonderzoek.

We willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder (eigen) knellende regels bij het verlenen van vergunningen.

Oppakken bij herijking subsidiebeleid.

Wij willen bijdragen aan een leefomgeving die sociaal en leefbaar is. Maar ook duurzaam, gezond en klimaatbestendig. Een leefomgeving die ‘toekomstbestendig’ is voor generaties na ons.

Lokaal/regionaal/ provinciaal oppakken.

Veiligheid

Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken.

Doorlopend en (via en) in overleg met betreffende wijkagent en coordinator wijk- en dorpsraden. 2020: indien nodig informatiebijeenkomst inbraken. N.B. het aantal inbraken loopt al jaren terug. Indien nodig worden ook berichten via whatsapp en/of waarschuwingsbrieven verzonden.

We zetten in op preventie en een harde aanpak van drugsoverlast. De straatverkoop moet worden teruggedrongen. Vooral tegen de straathandel zal hard(er) moeten worden opgetreden.

Opgenomen in Uitvoeringspr. IV 2019. Goedgekeurd door college dd 22 jan. '19. Nog overleg met burgemeester en politie hierover.

Wij willen geen coffeeshop in onze gemeente.

Het in 2000 vastgestelde drugsbeleid geldt nog steeds; een 0-beleid op het gebied van (gedoogde) verkooppunten.

Door middel van goede voorlichting moet het gebruik van drugs en/of alcohol teruggedrongen worden.

Opgenomen in Uitvoeringspr. IV 2019. Goedgekeurd door college dd 22 jan. '19. Zeeuwse afspraken via het project 'Laat ze niet verzuipen' (o.a. aanpak sportkantines Zeeuwse gemeenten). Zeeuws-Vlaams overleg over uitvoering projecten. Alcohol: aansluiten bij (landelijke) acties 'Ikpas' (zet je alcoholgebruik op pauze) en 'Nix zonder ID'. In tweede jaar voortgezet onderwijs (mentoravond) voorlichting en sketches. Preventieve blaasacties politie bij school en evenementen (samen met Indigo). Drugs: verslavingspreventie door Indigo. Samen met jongerenwerker straatcontacten. Afspraken met Hulst voor Elkaar. In tweede jaar voortgezet onderwijs (mentoravond) voorlichting en sketches. Preventieve actie bij school en evenementen (samen met politie) 2020: voorlichting 'Blijf cooll' bij basisscholen groep 8. Over roken / alcohol / energiedrank. 80 uur ingekocht door Hulst voor elkaar.

Politie, de wijkagent, moet zichtbaarder aanwezig zijn in de kernen en wijken. Een spreekuur kan hierbij een middel zijn. Dit op een vast tijdstip in alle wijken en kernen.

Momenteel 2 wijkagenten welke wijkdienst draaien. Worden, mede vanwege capaciteitsproblemen, vaak ingezet voor noodhulp en weekenddiensten. Geen tijd voor spreekuur in alle wijken en kernen. Nog bespreken met burgemeester.

Brandpreventie moet hoog in het vaandel staan. We gaan voor meer aandacht en waardering voor onze brandweervrijwilligers. Tevredenheidsonderzoeken bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) kunnen bijdragen aan verbetering.

Het veiligheidsberaad heeft in 2018 een programmaplan laten ontwikkelen (door de Raad van Brandweercommandanten) om de inzet van vrijwilligers en vrijwilligheid in de toekomst te verbeteren. Dit plan bestaat uit acht trajecten voor de korte en (drie) voor de lange termijn. Voor de langere termijn heeft het Veiligheidsberaad een ontwikkeling voor ogen naar een toekomstgerichte brandweer met vrijwilligheid. Via een vertegenwoordiging in het landelijke Platform Vrijwilligheid neemt VRZ deel aan het programma.

Buurtpreventie is een middel om tijdig problemen te signaleren en te voorkomen. Wij vervullen een coördinerende rol om wildgroei te voorkomen.

Een en ander in afstemming met coördinator wijk- en dorpsraden en wijkagenten. Diverse zaken lopen zoals (stimuleren) Whatsapp groepen en voetjesacties. Nog bespreken met burgemeester en politie.

Handhaving van 30 km zones moeten we de komende jaren nadrukkelijker oppakken. Snelheidscontroles zijn hierbij essentieel.

In overleg met politie.

De inzet van BOA’s moet flexibel zijn, zodat kan worden geanticipeerd op overlast.

Voor APV-toezicht zijn jaarlijks 200 BOA-uren beschikbaar, excl. Horeca toezicht (90 uur). Toezicht in de kernen wordt per maand gepland, ook i.v.m. beschikbaarheid dienstvoertuig. Toezicht via prioritering voor kernen buiten binnenstad gaat ten koste van regulier parkeertoezicht.

We repareren binnen vijf dagen kleine vernielingen. Schade zal in beginsel worden verhaald bij de dader. De BuitenBeter app is hiervoor een geschikt middel.

Is manier van werken. Haalbaarheid servicenorm en verhalen schade is situatie afhankelijk.

Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

We zetten in op goede concessies voor het openbaar vervoer, waarbij alle kernen bereikbaar moeten zijn.

Verantwoordelijkheid provincie, regulier overleg met de provincie.

Goede verbindingen richting België, Breda en de rest van Zeeland zijn essentieel. Aansluiting op het treinverkeer in West-Brabant kan een goed alternatief zijn voor bereikbaarheid van de rest van Nederland.

Verantwoordelijkheid provincie, regulier overleg met de provincie.

De tarieven voor het openbaar vervoer moeten betaalbaar zijn voor Zeeuws-Vlaanderen.

Verantwoordelijkheid provincie, regulier overleg met de provincie.

We gaan in overleg met onze zuiderburen over de bereikbaarheid van de E34. De aansluiting van Hulst op deze weg moet worden verbeterd.

EGTS. Ook via gedeputeerde van der Maas wordt er gesproken om Tol voor vrachtwagens te verplaatsen voor de afrit van Hulst. Dat scheelt vrachtwagens door Kapellebrug.

We maken ons sterk voor een tolvrije tunnel of kortingskaart voor onze inwoners voor de Westerscheldetunnel.

Gemeente gaat voor korting.

De komende jaren gaan we tenminste de Cloosterstraat te Kloosterzande, Stationsweg (rotonde Scharnier en Absdaalseweg) te Hulst, randweg Vogelwaarde, Tivoliweg te Hulst, Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde en het parkeren aan de Truffinoweg te Hulst aanpakken conform het Meerjaren investeringsplan.

MIP is vastgesteld door de gemeenteraad/ alle genoemde werken, uitgezonderd Truffinoweg, staan in het MIP en worden uitgevoerd conform planning Truffinoweg , ontwikkelingen Blaauwe Hoeve.

In overleg met provincie problematiek Kuitaart aanpakken.

Verantwoordelijkheid provincie, regulier overleg met de provincie.

Aandacht voor het zwaardere landbouwverkeer is noodzakelijk. De komende periode zal een oplossing moeten worden gezocht om het zwaardere landbouwverkeer uit de kernen te weren.

Met de realisatie van een landbouwroute om Vogelwaarde (Rapenburg) wordt gewerkt aan het oplossen van het grootste knelpunt t.a.v. landbouwverkeer in onze gemeente.

Er moet de komende periode extra aandacht zijn voor de verkeersveiligheid van de fietsers. Fietspaden moeten goed worden onderhouden.

Is onderdeel van beleidsveld Verkeer & Vervoer en onderhoud fietspaden is onderdeel van beheerplan Wegen.

De binnenstad van Hulst verdient extra aandacht. De Visie binnenstad moet hieraan bijdragen. Ook de inrichting van de Grote Markt zal de komende vier jaar aandacht krijgen.

Er is een ontwerpplan centrum binnenstad. Eerste werk is Houtmarkt in 2019 en laatste werk is Gentsepoort in 2027.

Het parkeerbeleid in de binnenstad zullen we in de komende periode onder de loep nemen.

Parkeerbeleid is rond en wordt voorbereid.

De onkruidbestrijding op onze wegen en onderhoud van ons straatmeubilair moeten de komende periode nadrukkelijker worden aangepakt. Er zullen extra middelen moeten worden gezocht om dit te verbeteren.

Worden nieuwe afspraken met Dethon en ZRD gemaakt.

We gaan door met het goed onderhouden van onze wegen en groen.

Is verwerkt in beleidsplan en beheerplan.

De openbare verlichting moet duurzamer worden. Het geeft een gevoel van veiligheid en voorkomt onoverzichtelijke situaties.

Is verwerkt in beleidsplan en beheerplan.

Met wijk- en dorpsraden worden elk jaar het onderhoud van het groen besproken. Wensen die binnen het vastgestelde budget passen, worden opgenomen in het onderhoudsprogramma.

Nog niet gestart - participatieplan.

We gaan de mogelijkheden onderzoeken om bij herstructurering de openbare ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Klimaatstresstest is ingepland voor april 2019. Medewerker duurzaamheid samen met medewerker water.

Economische zaken

We gaan uitvoering geven aan de Retailstructuurvisie. De focus ligt op drie gebieden: Centrum, Stationsweg en Morres. Ook het voorzieningenniveau in onze kernen zullen we de nodige aandacht geven.

Ter uitvoering van de Retailvisie is er nu
al bijna een jaar een centrummanager aan het werk, om lege panden op te vullen en partijen met elkaar te verbinden. De Quick scan van het winkelgebied is afgerond en gecommuniceerd met bestuur en ondernemers en de centrummanager gebruikt het stuk bij poging de vastgoedeigenaren te verenigen. Ondertussen zijn 4 panden weer terug opgevuld vast en tijdelijk. Welkomsdisplays zijn gerealiseerd aan invalswegen naar de stad. Project Placebranding is in volle gang en in het voorjaar zal het marketingplan voor het merk Hulst klaar zijn. Aan gratis wifi in het centrum wordt gewerkt, er is een Europese subsidie van € 15.000 binnengehaald. De fysieke verbinding tussen Stationsplein en Binnenstad is in voorbereiding. Overige acties liggen bij de ondernemers. Door wat bestuurswissels en de intensievere samenwerking tussen OVHV en SBH krijgen acties als "meer synergie tussen horeca en winkels" en "gezamenlijke promotie" beter gestalte.

We gaan ondernemerschap faciliteren o.a. via huisvesting, vestigingsmogelijkheden en een centrummanager.

Centrummanager zie hierboven. Ondernemerschap wordt gefaciliteerd door de bedrijfscontactfunctionaris en o.a. door jaarlijkse deelname aan de Startersdag en Zomerondernemer. Er zijn voldoende beschikbare bedrijventerreinen, winkelpanden, kantoorpanden etc.

De binnenstad verdient een opwaardering. We voeren een actief leegstandbeleid. We staan voor een vitale binnenstad met goede voorzieningen. Een binnenstad waar mensen met plezier wonen, werken, winkelen en recreëren.

De centrummanager is al bijna een jaar aan het werk, om lege panden op te vullen en partijen met elkaar te verbinden. Tevens werkt hij hard om de vastgoedeigenaren te verenigen. Inmiddels  zijn 4 panden weer terug opgevuld.

Het economisch beleidsplan gaan we de komende periode actualiseren.

Stecgroep heeft opdracht voor een nieuw economisch beleidsplan, volgens de planning zou het stuk op 27-06-19 ter vaststelling aan de raad aangeboden kunnen worden.

We gaan kennisinstellingen en bedrijven ondersteunen bij (innovatieve) projecten, die bijdragen aan de transitie naar de circulaire economie.

Via de tweejaarlijkse uitreiking van de prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen proberen we de principes: people, profit, planet bij onze bedrijven onder de aandacht te brengen. Vele innovatieve bedrijven in onze gemeente weten vaak zelf de weg naar Impuls Zeeland voor (Europese) subsidie. Medewerker Duurzaamheid als kennisloket gebruiken.

Hulst heeft een wereldhaven in de achtertuin liggen. Er moet meer aandacht komen voor de economische relatie tussen Hulst en de haven van Antwerpen. Een belangrijke factor voor de werkgelegenheid in de gemeente Hulst. Wij streven naar een goede OV verbinding tussen Hulst en Linkeroever.

Via de EGTS Linieland van Waas en Hulst onderhouden we een directe relatie met Maatschappij Linker ScheldeOever. Overleg is gestart om te kijken of de huidige pendeldienst uitgebreid kan worden met een lijn van de havenbedrijven naar Hulst.

Hogeweg V en de Schapenwei zijn onze bedrijventerreinen. Er zullen via gerichte acquisitie inspanningen worden geleverd om bedrijven naar Hulst  te halen. De haven van Walsoorden heeft een belangrijke regionale functie. Komende periode gaat het college initiatieven nemen voor een revitalisering. De bedrijventerreinen Kloosterzande verdienen onze aandacht.

Hulst beschikt over genoeg uitgeefbare bedrijventerreinen: 20 ha. tbv grootschalige, logistieke dienstverlening: samen met Invest in Zeeland, NFIA, gemeente, Heijmans en hun acquisiteur wordt Hogeweg 5 aangeboden. Schapenweide (geschikt voor lokale bedrijvigheid) heeft 6 ha. kleinere kavels beschikbaar, acquisitie in handen van Witte/Boussen. In 2019 zal het regionale Bedrijventerreinen Programma Zeeuws-Vlaanderen geupdate worden. Ook wat bestaande bedrijfslocaties betreft is het aanbod voldoende.

We zetten in op duurzame werkgelegenheid.

Kansen benutten.

Het terugdringen van regels en administratieve lasten voor ondernemers moet de komende periode nog meer vorm krijgen.

Omgevingswet/ Lean-project.

De agrarische sector in onze gemeente verdient ook de komende periode alle aandacht. Ruimte bieden aan nevenactiviteiten is hierbij belangrijk. Het herstructureren op het platteland naar nieuwe economische dragers, moet extra aandacht krijgen.

In de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied zal meer ruimte worden geboden voor nieuwe economische dragers. Landelijk wordt ook gekeken naar de problematiek omtrent vrijkomen agrarisch vastgoed. Wij volgen dit en als hier juridische aanpassingen voor nodig zijn zullen deze indien gewenst worden meegenomen in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.

Met de realisatie van de gebiedsontwikkeling Perkpolder geven wij een belangrijke economische impuls voor onze regio.

De KOO tussen HAZ en Perkpolder Beheer B.V. is ondertekend. Nu wordt er gewerkt aan een integraal masterplan. Conform planning zal de 1e fase van het Veerplein in 2021 afgenomen worden. Dan zijn er in beginsel ook omgevingsvergunningen verleend.

De uitvoering van de plannen aan de Nieuwe Bierkaai en Houtmarkt worden voortvarend opgepakt met als doel de economie in de binnenstad een extra impuls te geven.

Het college wordt door middel van kwartaalrapportages periodiek geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang bij deze projecten. Commissie Ruimte wordt periodiek ingelicht.

Wij stimuleren innovatieve ideeën om onze economie en Retail en economie een impuls te geven.

De centrummanager werkt een voorstel uit voor een MEET UP over duurzaamheid in de mode industrie en is bezig met 8 starters die wellicht samen een pop-up beginnen in de binnenstad. Het kijkdoosmuseum is inmiddels in een lege winkel geopend.

Recreatie en toerisme

De gemeente Hulst heeft een kustlijn van zo’n 31 kilometer. De Westerscheldedijk is een prachtige plek om te recreëren. Het uitzicht op de voorbijvarende schepen en de prachtige flora en fauna heeft een grote aantrekkingskracht op wandelaars en fietsers. Fietsen langs de "zoute" kant van de zeedijk moet zoveel mogelijk gerealiseerd worden, vanaf Paal tot Terneuzen.

Project  Versterk de Westerscheldekust is gestart in 2018. Afhankelijk van besluit starten met plan van aanpak voor uitvoering. Het college is inmiddels ingelicht. Op grond van gestelde prioritering is gekozen voor een aanpak in Walsoorden en Emmadorp.

We staan open voor meer recreatieve voorzieningen en horecamogelijkheden langs de Westerschelde door lokale ondernemers. Dit te allen tijde in overleg met de inwoners van de desbetreffende dorpen en overige overheden.

Is onderdeel van project Versterk de Scheldekust. Ondernemers worden kansen geboden aansluitend aan het project. Project vindt plaats in overleg met bewoners en bedrijven.

We vinden het belangrijk dat het fietsvoetveer Perkpolder – Kruiningen in stand wordt gehouden en een plekje krijgt in de toekomstige gebiedsontwikkeling Perkpolder.

Er wordt jaarlijks subsidie voor de zomerafvaarten wordt verstrekt.

De strandjes van Walsoorden, Perkpolder en Ossenisse zijn bij mooi weer erg in trek bij inwoners van onze gemeente. Wij vinden dat de stranden, binnen de mogelijkheden, periodiek moeten worden onderhouden en opgeschoond.

Is nog niet aan gestart: prioriteit laag ivm koppeling met versterk de scheldekust plus koppeling toeristisch ontwikkelingsplan. Overleg met Rijkswaterstaat, Perkpolder BV etc moet nog gevoerd worden.

Uitbreiding of vestiging van (nieuwe) campings en andere verblijfsaccommodaties faciliteren wij graag. Ook andere, bestaande ondernemers in het buitengebied, moeten via nieuwe economische dragers alle medewerking krijgen, want ook zij versterken het toerisme.

Burgerinitiatief wordt aangemoedigd. Inmiddels gesprekken gevoerd met diverse initiatiefnemers.

Goed onderhouden wandel- en fietspaden zijn noodzakelijk. Het is een belangrijke randvoorwaarde om inwoners en toeristen te laten bewegen en geeft een wezenlijke bijdrage aan de toeristische impuls van Hulst.

Opgenomen in het beleids- en beheersplan. Overleg Waterschap en Provincie noodzakelijk.

Camperplaatsen zijn een belangrijke schakel in het toerisme. Uitbreiding moet mogelijk zijn.

De herinrichting van het Havenfort is besproken in het college en akkoord bevonden. Planning 2020/2021.

Culturele mogelijkheden en onze lokale eigenheid koesteren we. Onze gemeente, met name de binnenstad, is een waar cultureel openluchtmuseum. We gaan inzetten op de punten die Hulst zo uniek maken om zo het toerisme te bevorderen. Project Versterk de Vesting biedt kansen voor onze historische binnenstad.

In 2019 wordt Project Versterk de Vesting afgerond. Eerste kwartaal: plaatsing doorkijkpaneel en ANWB informatieborden. Tweede kwartaal: extra element bij De Vindplaats. Bekijken of er een project Versterk de Vesting II opgestart kan worden.

De ontwikkeling van het grenspark Groot Saeftinghe biedt kansen voor het toerisme. We ondersteunen dit initiatief van harte.

De hoofdlijnen van het grenspark zijn bepaald. De uitvoering van maatregelen en activiteiten is in voorbereiding.

We starten een onderzoek om de aantrekkelijkheid van de weekmarkten in de gemeente Hulst te verbeteren.

Periodiek wordt er overleg met de marktcommissie gevoerd.

Onderwijs en Kinderopvang

We sturen aan op een sterke samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van onderwijs. De overleggen tussen gemeente, het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en de jeugdzorg gaan we verder intensiveren.

De samenwerking tussen de verschillende partijen is structureel gemaakt en geïntensiveerd.

We houden de basisscholen, binnen de wettelijke kaders, intact. Ze dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen. Schaalvergroting mag de leefbaarheid in de kernen niet aantasten.

Er zijn momenteel geen basisscholen die in de gevarenzone zitten qua leerlingaantallen. Monotoring jaarlijks.

Startgroepen, 2 – 4 jaar, zijn de kraamkamer van onze scholen. Het moet een integrale voorziening zijn met een naadloze overgang van peuter naar kleuter. Ouders hebben hierin ook een verantwoordelijkheid. Dit alles om de weglek naar België te verminderen. We maken ons sterk voor extra Rijkssteun voor het behoud van de scholen.

De startgroepen worden momenteel gefinancierd door kinderopvang en onderwijs. Er worden Zeeuws-Vlaams een vijftal acties parallel ondernomen gericht op regelruimte en financiering. Deze acties worden momenteel regionaal opgepakt en uitgewerkt. Ook zijn er gesprekken op rijksniveau gaande.

Een betere communicatie over de (on)mogelijkheden in het basisonderwijs in de regio is noodzakelijk.

De communicatie over het huidige kindvoorzieningen aanbod is onderdeel van het toekomstbestendige kindvoorzieningenplan. Er wordt gewerkt aan verschillende informatie/communicatiemiddelen.

We onderzoeken de komende periode de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra.

Kinderopvang en onderwijs geven fasegewijs uitvoering aan de ontwikkeling van IKC's. Onze gemeente heeft een financiele bijdrage gedaan in de procesbegeleiding en professionalisering van de IKC en tandemscholen.

Het behoud van het voortgezet onderwijs in onze gemeente is noodzakelijk. Vooral voor de regionale economie en de leefbaarheid in de toekomst. De afstanden naar andere scholen is naar het oordeel voor het college te groot. Ouders in onze gemeente verwachten dat ook in Hulst goed onderwijs blijft op alle niveaus van Gymnasium tot en met VMBO. Regionale centralisering is voor het college geen optie. Samenwerking tussen de scholen voor voortgezet onderwijs is daarom noodzakelijk. Er moet worden ingezet op extra financiering door het Rijk.

Het financieel arrangement en het transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen geeft invulling aan deze opdracht. Halfjaarlijks wordt de voortgang ervan gemonitord.

Het MBO moet in Zeeuws Vlaanderen behouden worden.

Het MBO wordt betrokken in de uitwerking van het transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.

De school is vaak één van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het college vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind.

De afstemming tussen kinderopvang, onderwijs en zorg is onderdeel van het toekomstbestendige kindvoorzieningenplan. Voor de uitwerking hiervan is een lokale werkgroep opgericht.

Te veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee kunnen doen aan de maatschappij. Het educatieve kind pakket is een goed hulpmiddel. Hieraan zal meer bekendheid moeten worden gegeven.

Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Leergeld. Via diverse communicatie-instrumenten, waaronder die van onze gemeente, wordt continu informatie/voorlichting gegeven. De consulenten van Werk, inkomen en schuldhulpverlening nemen de voorziening(en) actief mee in hun cliëntcontacten. Daarnaast zijn ketenpartners geïnformeerd en op de hoogte van de voorziening(en). Uit de periodieke afstemming met Leergeld blijkt een toename van het beroep op voorziening(en) Educatief kindpakket, hetgeen een positief signaal is over bekendheid.

Bij vervoer van scholieren staat het belang van het kind voorop. We willen daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar vervoer, bijvoorbeeld door verplaatsing van haltes of aanpassing van busroutes en -tijden.

De aanvangstijden van de scholen voor voortgezet onderwijs en de dienstregeling van het openbaar vervoer worden op elkaar afgestemd.

Wij willen jongeren actief betrekken bij de samenleving, juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is. Een zinvolle maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de samenleving. Het college zet zich in voor de maatschappelijke stage door dit eventueel te ondersteunen met budget.

De maatschappelijke stage maakt onderdeel uit van het onderwijsprogramma van het Reynaertcollege. Er is een convenant gesloten tussen het Reynaertcollege, Hulst voor Elkaar en de gemeente om de maatschappelijke stage te continueren waar de wettelijke verplichting inmiddels is vervallen.

Sport

Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. We creëren goede randvoorwaarden binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met de verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen.

Middels accommodatiebeleid randvoorwaarden actualiseren. Daarnaast zal middels omgevingswet sport in de openbare ruimte meer worden geïntegreerd.

Iedereen moet kunnen sporten. Dat geldt ook voor kinderen uit gezinnen die het wat minder hebben en geen sportabonnement of deelname aan cultuur kunnen betalen. De bestaande regelingen van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds moeten dan ook gehandhaafd blijven. Het educatief kind pakket gaan we nog meer promoten.

Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Leergeld. Via diverse communicatie-instrumenten, waaronder die van onze gemeente, wordt continu informatie/voorlichting gegeven. De consulenten van Werk, inkomen en schuldhulpverlening nemen de voorziening(en) actief mee in hun cliëntcontacten. Daarnaast zijn ketenpartners geïnformeerd en op de hoogte van de voorziening(en). Uit de periodieke afstemming met Leergeld blijkt een toename van het beroep op voorziening(en) Educatief kindpakket, hetgeen een positief signaal is over bekendheid.

Verenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Mensen komen er bij elkaar en het is ook nog eens gezond! Sportactiviteiten in kleine kernen moeten dan ook zoveel mogelijk in stand worden gehouden.

Middels subsidiebeleid worden sportactiviteiten ondersteund. Hulst voor Elkaar helpt bij opzetten van nieuwe activiteiten indien nodig.

Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. Tegelijkertijd is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot belang voor het goed functioneren. Wij willen de vrijwilligers meer verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegdheid geven en ruimte voor innovatie. Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van complexen en eventueel multifunctioneel gebruik. Dat kan een goede manier zijn om de energiekosten te drukken.

Middels opzetten nieuw accommodatiebeleid toekomstbestendigen accommodaties. Durzaamheid zal door nieuwe medewerker duurzaamheid worden opgepakt.

Wij vinden dat verenigingsgebouwen moeten worden vrijgesteld van de onroerende zaakbelasting (OZB). Verenigingen vallen onder het hogere tarief voor niet-woningen. In ieder geval wordt onderzocht wat de compensatiemogelijkheden zijn.

Vrijstelling OZB is niet mogelijk, compensatie wel. In het college is hier reeds over besloten.

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels.

Herijking subsidiebeleid krijgt in 2019 zijn beslag/ Lean-project.

Wij willen de regels voor verenigingen versoepelen en de administratieve lasten verminderen, zodat ze niet terechtkomen in onbegrijpelijk papierwerk, trage procedures en kosten.

Onderdeel van de herijking van het subsdiebeleid/ Lean-project.

Het openluchtzwembad in Kloosterzande moet behouden blijven. Er komt een onderzoek naar schoolzwemmen.

In februari 2019 is een memo behandeld aangaande het schoolzwemmen in de Commissie Samenleving. Een vangnetregeling zorgt er voor, dat er elke leerling het basisonderwijs verlaat met een zwemdiploma.

(Grootschalige) sportevenementen zorgen er voor dat mensen kennis kunnen maken met sport, stimuleren inwoners om zelf te gaan sporten en zorgen voor levendigheid en promotie van onze gemeente.

Het budget van subsidiebeleidsregel 24 is verhoogd naar € 10.000 om meer grootschalige evenementen te kunnen ondersteunen.

Meer bewegen en goede voeding dient gestimuleerd te worden voor jong en oud: “Goed leven” is hiervoor een mooi initiatief.

Eind 2018 is gestart met het project Hulst Eet Gezond. Uitvoering van het project is in samenwerking met lokale ondernemers.

Cultuur

De vestingstad Hulst heeft een rijk verleden. Veel tastbare herinneringen zijn bewaard gebleven en te zien in het Streekmuseum. De komende periode gaan we een keuze maken om het museum een update te geven. Museumbezoek door scholen wordt bevorderd.

Een nieuw museum in een historisch gebouw: project is in voorbereiding.

De gemeente investeert in het behoud en veiligheid van monumenten. Niet uitsluitend via grote restauraties, maar bijvoorbeeld ook door kleine kredieten te verstrekken aan particulieren voor het restaureren van kleinere, maar even waardevolle cultuurhistorische elementen. Wij staan open voor overleg met alle partijen die zich inzetten voor het behoud van ons historisch erfgoed.

Reeds incidenteel zetten we in op het behoud en veiligheid van monumenten in de ruimste zin zoals door middel van herbestemming, nieuwe economische dragers, advies inwinnen van cultuurhistorische experts. We bereiden ons voor om dit gestructureerder (en grootschaliger) vorm te geven.

Beeldbepalende kerkgebouwen mogen niet worden gesloopt. Ze bepalen het aanzien van onze kernen en zijn vaak van grote cultuurhistorische waarde. We verlenen medewerking aan de herbestemming van kerkgebouwen.

De gemeente draagt bij in het onderzoeken van mogelijkheden, in de zin van informeren en begeleiden van noodzakelijke vergunningen, afwijkingen en ontheffingen. Daarnaast participeert de gemeente in voorkomende brainstormsessies.

We dragen Omroep Hulst een warm hart toe, wanneer de omroep zich primair richt op verslaan van lokale informatie en amusement. De omroep versterkt hiermee de gemeenschapszin door aandacht te besteden aan alle stromingen binnen de gemeente Hulst.

Regulier overleg heeft plaatsgevonden. Bijdrage is toegekend.

Wij onderschrijven het belang van lezen en van de bibliotheek voor onze gemeente. De bibliotheek staat echter de komende jaren voor geweldige uitdagingen. Door de intrede van het internet en het toenemende gebruik van e-books en online communicatie en informatievoorziening, zal de service en dienstverlening veranderen en nieuwe vormen vragen.

Regelmatig overleg met directie bibliotheek en medewerkers ivm verfijning dienstverlening en aansluiting op trends en ontwikkelingen, zowel landelijk als gemeentelijk.

Ook cultuur draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Evenementen zoals Vestrock, Graauwrock, kunstroutes en de carnavalsfeesten in de verschillende kernen, maar ook stichtingen en verenigingen die zich bezig houden met cultuur, moeten, waar mogelijk, worden gefaciliteerd vanuit de gemeente.

Gemeente ondersteunt door inbreng van voorzieningen en spullen, regio arrangement en/of subsidies. Problematiek rondom (gebrek aan) vrijwilligers en faciliteren komt aan de orde in de nieuwe cultuurnota.

Het college is van mening dat er een laagdrempelig evenementensubsidiebeleid moet worden ontwikkeld. Het sociale leven draait in veel van onze kernen op de actieve verenigingen. Initiatieven vanuit de verenigingen en bevolking moeten standaard worden beoordeeld op mogelijkheden en niet worden afgewezen omdat er geen geld is.

Meenemen in de herijking subsidiebeleid. Meenemen in de herijking subsidiebeleid.

Podiumkunst verdient een nieuwe impuls. De komende periode zullen we hiertoe initiatieven nemen.

Subsidies worden, waar mogelijk en in overleg met betrokkenen, voor meerdere jaren toegekend in plaats van eenmaal per jaar. De regels voor verantwoording worden vereenvoudigd. Met name de digitale mogelijkheden moeten worden verruimd. De gemeente stelt de vraag: Wat is het effect van het geld? in plaats van: Zijn de regels gevolgd?

Meenemen in de herijking subsidiebeleid, mogelijkheid meerjarensubsidies wordt meegenomen in de cultuurnota.

Werk en Inkomen, participatie en sociale zaken

We maken ons sterk voor iedereen die aan de kant staat. Ook voor mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de tegenprestatie een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren.

De gemeente heeft haar beleid t.a.v. de tegenprestatie vastgelegd in beleidsregels. Hieraan wordt uitvoering gegeven. Continu proces van uitvoering. Inzet instrumentarium o.b.v. werkladder en maatwerk.

Wij willen voorkomen dat inwoners tussen de wal en het schip belanden. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren die van het PRO/VSO-onderwijs komen naar de arbeidsmarkt.

De gemeente heeft per 31-01-2019 aan 6 personen een beschutte werkplek kunnen bieden. Continu proces van uitvoering. Inzet instrumentarium o.b.v. de werkladder en maatwerk. Goede relatie en overleg met de Praktijkschool, regionaal met ZSM (Zeeuwse Stichting Maatwerk).

We gaan voor een georganiseerde bemiddeling voor bijstandsgerechtigden vanuit de gemeente voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door het vrijwilligerssteunpunt.

Het steunpunt vrijwilligerswerk (HvE) bestaat al jaren. Continu proces van uitvoering. Inzet instrumentarium o.b.v. de werkladder en maatwerk. De kortste weg naar "regulier" werk is leidend.

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom gaat het college een actief armoedebeleid voeren. Hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is.

Nieuw minimabeleid (unaniem) door gemeenteraad vastgesteld.

Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand wenst. Ze moeten met respect worden bejegend.

Continu proces van uitvoering.

Wij zetten projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’. We zorgen ervoor dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan.

Gemeente voert de "Wet gemeentelijke schuldhulpverlening" uit. Continue proces van uitvoering. Er bestaan geen wachtlijsten. Schuldhulpmaatjes inmiddels opgericht en actief in de gemeente Hulst. Daarnaast al langer algemene voorzieningen als de formulierenbrigade en burgeradviseur, etc.

Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk, maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente gaat hen actief benaderen om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk.

Inwoners die een beroep moeten doen op de voedselbank worden hiervoor doorverwezen door HvE (maatschappelijk werk). Hieraan ligt een integrale diagnose en aanpak van de problematiek ten grondslag. De problematiek van mensen die beroep moeten doen op voedselbank zijn complex en divers. Werk en/of schuldhulp vormen niet altijd een oplossing.

Dethon heeft een belangrijke functie bij het aanbieden van re-integratie- en werkleertrajecten in Zeeuws-Vlaanderen. Mensen die net niet mee kunnen in het arbeidsproces, hebben ook recht op een goede, veilige werkplek. We gaan de belangrijke functie van Dethon blijven onderkennen en zorgen dat de toekomst van deze instelling gewaarborgd blijft.

Het rapport "Samen werken aan talent!" wordt grotendeels geïmplementeerd. Er worden re-integratietrajecten vervult bij Dethon. Er is een regionale kwartiermaker aangesteld om van Dethon een modern arbeidsontwikkelbedrijf te maken.

Grensoverschrijdende samenwerking is een noodzaak om mensen aan het werk te krijgen. Daar zetten we dan ook op in. Belemmeringen moeten weggenomen worden.

Via samenwerking in de EGTS Linieland van Waas en Hulst worden waar mogelijk grensoverschrijdende belemmeringen weggenomen. De jaarlijkse grensoverschrijdende jobbeurs is daarvan een goed voorbeeld.

Welzijn en Zorg

Stichting Hulst voor Elkaar is de centrale wegwijzer voor iedereen in de gemeente die advies of ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn.

Hulst voor Elkaar krijgt steeds meer naamsbekendheid.

De lokale toegang tot zorg moeten we goed organiseren. Zowel voor de jeugdzorg, WMO en participatie in het kader van de participatiewet.

Samenwerking gemeente en Hulst voor Elkaar ontwikkelt zich goed. Er is een groot belang gemoeid met de lokale toegang tot zorg. Daar moet aan gewerkt worden.

Een goede samenwerking met de zorgleveranciers is cruciaal.

Er vindt periodiek overleg plaats.

We gaan uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen. Dat vergt niet alleen algemene regels, maar vooral ook maatwerk bij de toewijzing van zorg.

In samenspraak met Hulst voor Elkaar wordt zoveel mogelijk maatwerk gestimuleerd.

Uitgangspunt voor het college is en blijft, dat wie hulp nodig heeft het ook krijgt. Niet het budget, maar de persoon is leidend in de zorgaanvraag.

Binnen het sociaal domein wordt hier breed inhoud aan gegeven.

We willen het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Met woningcorporaties maken we gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod.

Meenemen in jaarlijks "bod" corporaties.

De mogelijkheid tot woningaanpassingen is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.

Binnen de beleidsrichtlijnen wordt hier inhoud aan gegeven.

Bij inzet van zorg moet er sprake zijn van een integrale benadering. De ordening van de zorg kan worden gerealiseerd in zorgcirkels waarin door hulp en zorgverlening wordt samengewerkt. Het college wil dit faciliteren. Op deze wijze kunnen ook verbindingen worden gelegd tussen het sociale- en zorgdomein.

De integrale benadering start bij de Toegang. De ontwikkeling van een integrale toegang Wmo/Jeugd/Participatiewet wordt in 2019 verder opgepakt. Het bevorderen van integrale zorgverlening is deels gerealiseerd (Jeugd/Wmo). In 2020-2022 kunnen hierin nog stappen gezet worden door het onderdeel werk/dagbesteding/inkomen nadrukkelijker een integrale plek te geven. Voor het vormgeven van zorg in de vorm van zorgcirkels is overleg met de aanbieders nodig. Dit is een onderdeel van het proces om te komen tot een woon-zorgvisie. De woon-zorgvisie is naar verwachting medio 2019/2020 gereed.

Aanvraagprocedures voor voorzieningen en verstrekkingen moeten een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben. De mantelzorger, familielid of ouderenadviseur moet een vaste positie bij het keukentafelgesprek krijgen.

Doorlooptijd aanvragen blijft punt van aandacht in overleg en bij de productie-afspraken met de St.HVE. De mogelijkheid om een familielid, mantelzorger, kennis of onafhankelijke cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek aanwezig te laten zijn is in vele gevallen gerealiseerd.

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis.

Bij de gemeente zijn circa 588 mantelzorgers bekend.

De dagopvang en de respijtzorg moet in de gemeente op orde zijn, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training.

Dagopvang en respijtzorg zijn op orde. Wel streven we naar meer algemene voorzieningen op dit thema.

Het mantelzorgcompliment blijft ook de komende periode van toepassing.

Ook voor 2019 is een mantelzorgcompliment uitgedeeld.

We gaan een onafhankelijk zorgmeldpunt instellen waar inwoners met klachten terecht kunnen.

Klachten kunnen verschillende routes volgen: bij de gemeente -> de gemeentelijke klachtenprocedure. Bij de St.HVE(Toegang) -> de daar ingestelde klachtenprocedure. Bij zorgaanbieders -> de bij hen geldende klachtenprocedure. Het melden van "zorgen" (weggelopen, verwarde personen, uit de handlopende ruzies) kan bij de crisisdienst, .o.m. via St.HVE.

De polikliniek ZorgSaam in Hulst moet gehandhaafd blijven.

De inzet is om de poli voor Hulst te behouden met het faciliteren van een eventuele gewenste verhuizing van de poli van de huidige locatie naar de vestiging van ZorgSaam aan de Truffinoweg. Er is een principe-aanvraag binnen.

Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht. Het opzetten van een zogenaamd “maatjes” project kan hierbij helpen.

Er zijn reeds diverse projecten ter bestrijding van eenzaamheid. Het thema eenzaamheid blijft aandacht krijgen in de jaren 2019-2022 en zal worden ingevuld in overleg met organisaties in het Voorveld, op zoek naar werkende concepten.

We hebben er de afgelopen jaren extra taken bij gekregen op het terrein van de (jeugd)zorg en werk, met tegelijk forse bezuinigingen. De opgave voor ons is om zorg te leveren voor het geld dat we daarvoor krijgen. Voor ons is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de zorg, gaat naar de zorg.

Het jeugdzorgbudget is momenteel ontoereikend. Vanuit Zeeland zijn initiatieven ontplooid om het Rijk te bewegen extra gelden beschikbaar te stellen.

Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. De komende jaren zal het budget voor de zorg onder druk blijven staan. Het is daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg. Dat draagt bij aan goede zorg.

Een drietal innovatie-projecten hebben al vorm gekregen. Naar verwachting worden in 2019 en 2020 nieuwe innovatievoorstellen ingediend.

In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte. Dit zal ook de komende periode moeten worden opgepakt.

De inclusie-agenda wordt in 2019 opgepakt. Naar verwachting is de agenda medio juni/juli gereed. Daarna kan de uitvoering van de agenda starten.

Het college zet in op vorming van een integrale adviesraad voor het gehele sociale domein.

Nieuwe Raad Sociaal Domein wordt in 2019 verder gestalte gegeven. Inmiddels is een sollicitatie-procedure afgerond.

Onze dorps- en gemeenschapshuizen gaan we ook de komende jaren koesteren. Zij zijn essentieel voor de leefbaarheid in de kernen. In ieder geval gaan we “De Kauter” moderniseren en een onderzoek doen naar de uitbreiding van Malpertuus. Het noodzakelijk onderhoud zal jaarlijks worden bekeken.

Investeringskrediet beschikbaar gesteld in 2019.

Het visiedocument Den Dullaert wijk wordt verder uitgewerkt.

Businesscase en (gefaseerde) stedenbouwkundige uitwerking worden binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

Milieu

Bij nieuwbouwprojecten zullen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen en de nul-op-de-meterwoningen.

In november 2018 is een beleidsregel opgesteld voor zon- en windenergie in de gemeente Hulst. De beleidsregel stimuleert het gebruik van daken voor de opwek van duurzame energie. Tevens biedt het mogelijkheden voor zonneparken op land (m.u.v. agrarische percelen). Hierdoor is een concreet beleid ontwikkeld waaraan kan worden getoetst. Komende tijd gaan we aan de slag met het stimuleren van zon-op-dak door het sturen van brieven naar eigenaren van grote dakoppervlakken. Deze brieven zijn verstuurd en presentatiemiddag heeft plaatsgevonden.

Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt.

Verduurzaming is een vast onderdeel bij de kwartaaloverleggen en onderdeel van de prestatieafspraken. Corporaties zijn zich bewust van de duurzaamheidsopgave.  De bestaande sociale huurwoningvoorraad die "het waard is om te verduurzamen" wordt verduurzaamd door middel van verschillende ingrepen/aanpassingen; te denken valt aan het plaatsen van zonnepanelen en aanbrengen van isolatie. (sloop en) Nieuwbouw van woningen is enkel nog energieneutraal; getuige bijvoorbeeld de herstructurering van de woningen van de WSH aan de Janseniuslaan.

In het Omgevingsplan willen wij - in samenwerking met betrokken partijen, waaronder de netbeheerder en woningcorporaties - voorwaarden kunnen stellen aan de keuze voor de toekomstige energie-infrastructuur.

De energie-infrastructuur is een van de vele aspecten die worden meegenomen in de inventarisatie voor het nieuwe Omgevingsplan. De voorbereidingen voor het Omgevingsplan worden begin 2019 gestart. Met betrekking tot energie-infrastructuur zullen gesprekken worden gevoerd met de netbeheerder om te kijken of bijvoorbeeld hoogspanningsverbindingen moeten worden opgenomen in het Omgevingsplan en welke voorwaarden daar aan (moeten) worden gesteld.

Het installeren van zuinige, duurzame LED-verlichting in openbare gebouwen en straatverlichting moet voortvarend verder worden doorgevoerd. We gaan kijken of we energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd kunnen uitvoeren aan onze gemeentelijke gebouwen. Energiebesparende maatregelen moeten we niet zien als uitgaven, maar als investering die uiteindelijk een kostenbesparing oplevert.

OV plan is vastgesteld door de Raad - Gebouwenbeleidsplan is in voorbereiding plan verduurzamen drie gemeentelijke gebouwen gestart. Oplevering in 2020.

Initiatieven voor duurzaamheid zullen wij omarmen en toestaan waar mogelijk en in overleg met betrokkenen. Voorlichting is een onderdeel dat we als gemeente zelf op kunnen pakken. Inwoners die een omgevingsvergunning aanvragen worden geïnformeerd over de mogelijkheden.

In de beleidsregels voor zon- en windenergie gemeente Hulst is beschreven dat wij als gemeente Hulst potentiele locaties voor zon-op-dak zelf gaan inventariseren in samenwerking met Enduris. Zo willen wij de eigenaren van panden met grote dakoppervlakken stimuleren om hun daken in te zetten voor duurzame energieopwekking (zonnepanelen).

We gaan mogelijkheden onderzoeken voor een breder netwerk van elektrische laadpalen.

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt en convenanten gesloten.

Heldere communicatie over het nieuwe afvalbeleid is belangrijk. Het moet voor burgers duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met afval, waarom en hoe we belasting heffen, wat ze zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren aan het milieu, wat afval scheiden oplevert, etc. Verdere scheiding van afvalstoffen moet efficiënt worden bevorderd. Regelmatig evalueren we en volgen de ontwikkelingen in de markt.

Is onderdeel van taakveld inzamelen huishoudelijk afval.

Zwerfafval in het buitengebied vraagt de komende periode extra aandacht. Vooral de agrariërs hebben veel last van onder andere uit auto’s geworpen afval. Dit kan grote consequenties hebben voor materiaal, maar ook voor de dieren die afhankelijk zijn van gras uit de bermen cq. van het land.

Veelal verantwoordelijkheid waterschap/ Provincie. We nemen dit mee in periodieke overleggen.

De vergoeding die de verenigingen krijgen voor het ophalen van het oud papier, is voor veel verenigingen een belangrijke inkomstenbron. Wij houden die vergoeding in stand.

Is opgenomen in gemeentelijk beleid - samenwerking met afd. Bedrijfsvoering.

Een aantal jaar geleden zijn de milieutaken van de Zeeuwse gemeenten overgeheveld naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Het doel: efficiënter werken en daardoor kosten besparen. Wij zijn van mening dat de RUD nog efficiënter kan worden georganiseerd.

Efficiencyslag is onderdeel van de evaluatie van de PxQ methodiek van de RUD Zeeland.

Handhaving van milieuregels moet allereerst gebeuren middels een goede voorlichting. Risicobedrijven moeten frequenter worden gecontroleerd.

Is in eveneens onderdeel van de evaluatie PxQ die in 2019 plaatsvindt.

We streven naar een schoon milieu, een vitale natuur en een aantrekkelijk landschap. Een onderzoek naar de uitbreiding van meetpunten voor luchtvervuiling is noodzakelijk.

Verzoek wordt opgepakt medio 2019.

Ruimtelijke ordening en wonen

Een sociaal woningbouwprogramma voor starters, jongeren en senioren is van belang voor de leefbaarheid. Samen met woningcorporaties wordt gekeken naar woonkosten besparende duurzaamheidsmaatregelen, gedifferentieerde grondprijzen en ondersteuning bij het bouwen.

De uitvoering van het punt is gedeeltelijk gestart. Bij de bouwgrond die de gemeente verkoopt, biedt de kavelcoach ondersteuning bij het bouwen en de keuze voor de kavel. De kavelcoach is het aanspreekpunt binnen de gemeente. Voor de gedifferentieerde grondprijzen geldt dat dit nog niet aan de orde is. Bij nieuwe ontwikkelingen waarbij de gemeente zelf bouwgrond uitgeeft zal dit wel worden overwogen. Hierbij zal de focus meer liggen op een gedifferentieerd aanbod van de grootte van de kavels, dan gedifferentieerde grondprijzen.

De Provincie Zeeland focust in het nieuwe Omgevingsplan erg op ontwikkelingen in de vier grote Zeeuwse steden. Daarnaast willen ze de Kustvisie uitbreiden naar de gehele Westerscheldekust. Het mag niet zo zijn dat het provinciale omgevingsplan nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw in kleinere kernen of kleinschalige horecaontwikkelingen langs onze kustlijn, in onze gemeente tegenwerkt.

Op 21 september 2018 is het nieuwe Omgevingsplan Zeeland 2018 vastgesteld. Tijdens het proces om te komen tot een vastgesteld plan is er vanuit alle dertien Zeeuwse gemeenten veel kritiek gekomen over de inhoud van het Omgevingsplan. Dit heeft er in geresulteerd dat het stedenbeleid alsnog is aangepast. In het Omgevingsplan is nu opgenomen dat concentratie van woningbouw in het stedelijk gebied is voorzien, maar dat het tegelijk ook nodig blijft om woningbouw in dorpen te faciliteren. In algemene zin biedt het nieuwe Omgevingsplan mogelijkheden voor ontwikkelingen in onze gemeente. De provincie is nu gestart met het opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie. Het waarborgen van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeente Hulst blijft ook bij dit proces de aandacht nadrukkelijk houden.

We gaan een actieplan opstellen om de woningbouw in de dorpen te stimuleren. Daar waar mogelijk gaan wij voor actieve grondpolitiek. Vooral woningen voor jongeren en starters op de woningmarkt zijn belangrijk. Jongeren moeten mogelijkheden hebben om in de dorpen te blijven wonen. Bovendien hebben de starters niet het probleem dat ze eerst een woning moeten verkopen. Dat betekent dat de bouw van starterswoningen ruime mogelijkheden moet krijgen.

Medio 2020 gaan we hier verder. Er zijn al een paar bestemmingsplannen, waarin in dit aanbod wordt voorzien vb. Vermeerplein te Clinge.

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Gemeenten krijgen een meer faciliterend karakter bij nieuwe ontwikkelingen. Het moet allemaal makkelijker en sneller. Niet denken in bedreigingen, maar in kansen. Wat ons betreft starten we daar nu al mee. We gaan niet wachten tot de nieuwe wetgeving is ingevoerd. Nieuwe aanvragen van burgers of ondernemers die iets willen ontwikkelen, moeten vanaf nu al in de geest van de toekomstige Omgevingswet worden afgehandeld; met een positieve insteek en op vlotte wijze!

Met de vaststelling van bestemmingsplan 'Kernen Hulst' is een eerste aanzet gemaakt om kleinschalige activiteiten – onder voorwaarden – rechtstreeks mogelijk te maken. Daarnaast zijn de regels in dit bestemmingsplan vereenvoudigd en beter afgestemd op de hedendaagse praktijk. Op 24 januari 2019 zijn de “Beleidsregels voor afwijkingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2019” vastgesteld. Hierin is de wijze waarop de gemeente een ja, mits benadering hanteert vastgelegd. Met als uitgangspunt een goede ruimtelijke ontwikkeling, wordt samen met de initiatiefnemer gezocht naar de mogelijkheden om diens initiatief te realiseren. De omgevingswet gaat ook uit van een open en transparante manier van communiceren. Er wordt gewerkt aan een verbetering van de communicatie naar de burger.

We streven naar flexibele bestemmingsplannen in gebieden waar momenteel woningen worden gebouwd, zoals het bestemmingsplan Zoutedijk te Kloosterzande.

Op dit moment vindt heroriëntering over flexibele bestemmingsplannen, mede in het licht van de ontwikkelingen rond de omgevingswet.

We gaan het aanbod van woningen afstemmen op de vraag van de inwoners waarbij specifieke aandacht is voor jongeren.

Wordt meegenomen bij Omgevingsplan.

Het beleid voor verkrotting van de afgelopen jaren heeft zijn waarde bewezen. We willen dit beleid voortzetten. Dreigende verkrotting en stimulering van particuliere woningverbetering is ook de komende periode voor het college een aandachtspunt.

KLUS ronde 3 is in volle gang. Top 10 ronde 3, hiervan zijn 7 projecten klaar/bezig en 3 moeten nog. De verwachting is ronde 3 in okt 2019 af te ronden. Mogelijk start ronde 4 eind 2019. De looptijd van ronde 4 is afhankelijk van de medewerking van de eigenaren betrefende panden, en de haalbaarheid van de projecten. Er mag vanuit worden gegaan dat ronde 4 tot het derde kwartaal van 2021 loopt.

Samen met woningbouwcorporaties zal beleid moeten worden gemaakt voor de toekomst van de huursector. Herstructurering is noodzakelijk. Gemeentelijk beleid moet gericht zijn op kansrijke segmenten.

Jaarlijks worden er concrete prestatieafspraken gemaakt aangaande de huursector. Dit als uitwerking van de woonvisie. Daarbij wordt jaarlijks expliciet aandacht geschonken aan en afspraken gemaakt over herstructurering en verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Er moet een onderzoek komen naar een uitbreiding van de woonlocaties in de kern Hulst. Daarnaast een visie op de bouwmogelijkheden in de andere kernen.

Voor de kern Hulst is een inventarisatie gemaakt van potentiële nieuwbouwlocaties. De resultaten zijn in de collegevergadering van 12 juni 2018 besproken. U heeft besloten een voorkeursrecht voor te bereiden voor Groote Kreek II (Wvg is inmiddels gevestigd). Voor de overige kernen is nog geen actie ondernomen. De verdere uitwerking is voorzien medio 2020.

Om de leefbaarheid op het platteland te behouden en verkrotting in het buitengebied tegen te gaan, zijn we voorstander van een ruimhartig beleid bij verbouwingen in het buitengebied. We gaan het bewoners van het buitengebied mogelijk maken om hun woning aan de eisen van de tijd aan te passen en indien nodig op het bestaande grondstuk te vergroten zonder tijdrovende procedures te doorlopen.

In het kader van de inventarisatie van de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied wordt ook gekeken in hoeverre er nog meer uitbreidingsruimte wenselijk is.

Financiën en Belastingen

We willen de lasten voor onze burgers en toeristen zo laag mogelijk houden. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel.

Afhankelijk van financiële maatregelen in het gemeentefonds wordt jaarlijks een voorstel over gemeentelijke lasten voorgelegd aan de raad.

We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we, indien mogelijk, sparen voor gewenste en noodzakelijke investeringen.

Weerstandsvermogen wordt jaarlijks in de begroting aangegeven.

De onroerende zaakbelasting (OZB) mag jaarlijks niet meer stijgen dan de inflatie. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor afschaffing/compensatie van de OZB voor verenigingsgebouwen en dorpshuizen.

Inventarisatie opgemaakt van verenigingen/stichtingen die voor een bijdrage in aanmerking komen. Wijze van compensatie is inmiddels uitgewerkt. Collegevoorstel is geaccordeerd.

Afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn en eventuele overschotten worden verwerkt in de tarieven.

Hier wordt jaarlijks uitvoering aan gegeven.

Het reinigingsrecht dat geheven wordt bij bedrijven schaffen we af. Bedrijfsafval wordt dan niet meer opgehaald door de gemeente. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsafval.

Tarief reinigingsrecht voor 2019 ter ontmoediging meer dan index gestegen. In 2019 neemt R&B verantwoordelijkheid over om resterende organisaties/instanties aan te schrijven met mededeling dat inzameling bedrijfsafval met ingang van 2020 door gemeente wordt gestaakt.

De toeristenbelasting houden we op het niveau van 2018.

Geregeld.

Wij vinden dat er niets geheim is aan de uitgaven van de gemeente Hulst. Om die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. Op de website van de gemeente Hulst maken we duidelijk - in een overzicht - welke instellingen van de gemeente subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.

Start gemaakt met Lias teneinde meer transparantie richting burger te creëren. Met begroting, jaarrekening en voorjaarsnota is dit inmiddels gebeurd. Nadere uitwerking rondom subsidies moet dit nog gebeuren. Realisatie 2020.

Overschotten gebruiken we voor het duurzaam financieel beleid, voor versnelde afschrijving, toevoeging aan reserve kapitaalgoederen dan wel aan de algemene reserve.

Continue beleid.

We gaan voor een ratio van 1.0.

Zie begroting.