Begroting 2020

Uitgangspunten begroting 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023

Uitgangspunten begroting 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023

Bij het opstellen van deze begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 zijn onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen.

Algemeen
De (gewijzigde) begroting 2019 is het uitgangspunt voor de begroting 2020. Er wordt uitgegaan van de nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2019. De geactualiseerde stand van zaken van de budgetten 2019, vertaald in de Voorjaarsnota 2019, wordt verwerkt in de begroting 2020.
Daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2019 te worden aangehouden.

Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen
De begroting 2020 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2023 tot stand zal worden gebracht.
Met het vaststellen van de begroting 2020 dient de gemeente Hulst de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 sluitend te maken met bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen. Voor de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid door de Provincie beoordeeld. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld. Er zal hiervan een overzicht worden opgenomen aangevuld met eventuele stelposten, taakstellingen en eventuele reserveringen voor toekomstige financiële onzekerheden die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen om een duidelijk inzicht in de financiële positie van de gemeente te geven.
Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moet leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd (Gemeenschappelijk toezichtskader).

Deltadividend
Er  wordt voor de komende jaren geen dividenduitkering van PZEM meer geraamd. Een eventuele dividenduitkering wordt als incidentele bate pas geraamd in het jaar van de vaststelling van het dividend.

Gemeenschappelijke regelingen
De toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2020 van GR-en bedraagt 2,5% (VZG-richtlijnen voor de begroting 2020). Verder is de maximum-norm voor reservevorming door GR-en vastgesteld op 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Het meerdere moet in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Negatieve resultaten moeten in eerste instantie uit de reserves worden afgedekt.

Autonome groei
De financiële ontwikkelingen die een gevolg zijn van een wijziging van o.a. het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. zullen in de begroting worden opgenomen. In 2020-2023 wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van een stijging van het huidige aantal inwoners (werkelijk 1-1-2019: 27.524) naar 27.575 in 2020 door met name migratie (afnemend aantal jongeren en stijging aantal ouderen/senioren).
Voor het begrotingsjaar 2020 gaan we uit van een lichte stijging van het aantal woonruimten (inclusief recreatiewoningen) in 2019, namelijk van 13.527 naar 13.562 (stand 1-1-2020). Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal inwoners en woonruimten.

Personeelskosten
In de begroting 2020 wordt de loonsom gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 april 2019 van het ambtelijk apparaat (inclusief vacatures) en de inmiddels vastgestelde CAO voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020. Inmiddels is hierover een akkoord bereikt, waarmee rekening is gehouden in de begroting (zie paragraaf Bedrijfsvoering). Met ingang van de begroting 2017 worden salarislasten rechtstreeks op verschillende taakvelden verantwoord.

Prijsniveau (prijspeil)
Voor het opstellen van de budgetten dient te worden uitgegaan van de zgn. nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2019. Eventuele prijsstijgingen moeten in principe binnen de huidige budgetten worden opgevangen. De huuropbrengsten worden verhoogd met het indexpercentage zoals in het betreffende huurcontract is opgenomen. De inflatiepercentages zoals door het CBS becijferd voor de afgelopen jaren waren laag (2018: 1,6%, 2017: 1,4%) en hebben nauwelijks effect gehad op het totale budget van de gemeente Hulst. Voor de komende jaren wordt echter wel meer inflatie verwacht door het CPB (2019: 2,3%, 2020: 1,4%), die in 2019 vooral wordt veroorzaakt door stijging van het lage BTW-tarief en de belasting op energie. Omdat vooraf moeilijk is in te schatten op welke budgetten de prijsstijgingen het meeste invloed heeft, nemen wij hiervoor een aparte stelpost op voor het totale begrotingsbudget, gebaseerd op de percentages zoals die worden gepubliceerd in de meicirculaire 2019.

Rente

 • De rentelasten zijn aan de investeringen toegerekend via een omslagpercentage (verplicht via het nieuwe taakveld Treasury).
 • Conform de aanbeveling in het (in 2016 vernieuwde) BBV wordt geen rente aan de reserves (eigen vermogen) toegerekend.
 • De rente over de boekwaarde van exploitatieplannen is gebaseerd op de berekening uit de Notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV. Bij een negatieve boekwaarde is geen rentevergoeding aan het betreffende exploitatieplan toegerekend. In de herziening van de exploitatieplannen zal reke-ning worden gehouden met dit percentage.
 • Voor nieuwe investeringen wordt met een rente van 1,5% gerekend.
 • Over het tekort aan financieringsmiddelen is met een rente van 0,00% gerekend tot de kasgeldlimiet en 1,5% boven de limiet.

Algemene uitkering
Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2019 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren en de effecten van de herijking van het gemeentefonds.

Sociaal Domein
Vanaf 2019 is er voor grote delen in het Sociaal Domein geen directe relatie meer tussen de baten en de lasten. De baten, die voor 2019 via een integratie-uitkering werden uitgekeerd, worden vanaf 2019 voor een groot deel via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verstrekt. Voorlopig blijft er nog wel een directe relatie tussen de baten en de lasten van de BUIG (inkomensdeel participatie).
In het Gemeenschappelijk toezichtskader is voor de begroting 2020 extra aandacht besteed aan het Sociaal Domein. De toezichthouder gaat ervan uit dat wij na enkele jaren van ervaring en voortschrijdend inzicht in het sociaal, de baten en lasten reëel ramen. Bij de beoordeling door de toezichthouder worden de realisatie van de laatste jaarrekeningen (2017/2018) en de verslagen van de accountant tevens betrokken.
Blijkt uit de realisatie dat de lasten hoger zijn dan het beschikbaar gestelde (rijks)budget, dan geldt het uitgangspunt van budgettair neutraal ramen niet meer. Dit kan alleen gehandhaafd blijven als harde en haalbare maatregelen worden genomen om de lasten te verlagen. Op dit moment resteert nog een saldo in de egalisatiereserve sociaal domein. Dekking van tekorten hieruit kunnen niet als structurele dekking worden beschouwd.

Ontwikkeling lokale lasten
In de bij de begroting 2019 behorende meerjarenraming is rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2020 t/m 2022 door indexering/inflatiecorrectie van de OZB woningen en forensenbelasting met 2% en van de OZB niet-woningen met 5%. Voor de overige belastingen zijn geen tariefaanpassingen opgenomen, doch wordt tenminste rekening gehouden met een inflatiecorrectie. Voor de precariobelasting op kabels en leidingen wordt een uitzondering gemaakt. Een tariefsverhoging is hiervoor vanaf 2016 niet meer toegestaan. Overigens mag de precariobelasting op kabels en leidingen na 2021 niet meer worden geheven. Om dit op te kunnen vangen, zullen vanaf 2022 dekkingsmaatregelen moeten worden genomen.
Kostendekkendheid geldt als principe voor de volgende heffingen en retributies:

 • Rioolrechten;
 • Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;
 • Leges;
 • Lijkbezorgingsrechten.

Investeringen
De in 2020 en voor de daaropvolgende jaren 2021, 2022 en 2023 geplande investeringen, zo mogelijk met actuele beheersplannen als basis, moeten gedetailleerd per project en per programma worden opgenomen met daarbij het investeringsbedrag, de verwachte economische levensduur, eventuele bijdragen van derden, de verwachte doorlooptijd (afrondingsjaar). De ambtelijke inzet in uren voor deze investeringen wordt opgenomen in de reguliere exploitatie op het taakveld waartoe de betreffende investering behoort, dus maakt geen onderdeel (meer) uit van het investeringsbedrag.
Alleen door de geplande investeringen afzonderlijk te benoemen is het mogelijk een geprognosticeerde balans te presenteren in de programmabegroting zoals vanaf 2017 verplicht is. Ook leidt dit tot een betere afweging vooraf over de inzet van middelen voor investeringen. Het overzicht kan eventueel vergezeld gaan van een prioriteitenlijst, zodat de raad op basis daarvan nog een keuze kan maken. Beschikbaarstelling van de kredieten zal eventueel tegelijk met vaststelling van de programmabegroting geschieden, danwel later bij afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit.
De (vervangings)investeringen voor materieel van de buitendienst worden rechtstreeks op het desbetreffende programma gemaakt, zodat deze bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad worden geautoriseerd. Deze zullen echter wel apart moeten worden benoemd in het overzicht van investeringen.

Meerjarenraming 2021-2023
Uitgegaan wordt van:

 • Bestaand beleid, basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + 3 volgende jaren;
 • De algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat uit van uitkeringsfactoren in constante prijzen;
 • Gelijkblijvende inwonersaantallen (raming per 1-1-2020: 27.575);
 • Het geraamde aantal woonruimten blijft gelijk (raming 1-1 2020: 13.562);
 • Voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een rente van 1,5%;
 • Er wordt geen rente toegerekend aan de reserves (eigen vermogen);
 • Mutaties als gevolg van incidentele aangelegenheden: afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht.
ga terug