Begroting 2020

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

In deze Programmabegroting 2020 is voor een bedrag van € 1.665.250 aan incidentele lasten en voor een bedrag van € 1.793.174 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:

Incidentele baten en lasten

Programma

Omschrijving

Bedrag (in €)

Lasten

Bestuur en Veiligheid

Geen verkiezingen in 2020

22.000-

Bestuur en Veiligheid

Bijstorting pensioenvoorziening wethouders

73.000

Bestuur en Veiligheid

Permanentie infokeet Hedwigepolder

5.000

Verkeer, Vervoer Openbare Ruimte

Eenmalige onderhoudskosten wegen

15.000

Verkeer, Vervoer Openbare Ruimte

Inhuur en onderhoudskosten groenbeheer

96.000

Economsiche structuur en Toerisme

Eenmalige onderhoudskosten gebouwen

8.000

Onderwijs en Kinderopvang

Taskforce VO (tlv claim algemene reserve)

281.250

Sport, Cultuur en Recreatie

Eenmalige onderhoudskosten en inspectie monumenten

47.000

Sport, Cultuur en Recreatie

Onderhoud 's Landshuis (tlv res.onderhoud)

15.000

Sociaal Domein

Inhuur WSP

100.000

Sociaal Domein

Innovatiebijdrage zorgleveranciers WMO

120.000

Milieu

Eenmalige onderhoudskosten riolering

30.000

Ruimte en Wonen

Inhuur tbv invoering omgevingswet

50.000

Algemene dekkingsmiddelen

Eenmalige lasten ICT-projecten

175.000

Algemene dekkingsmiddelen

Opleidingen tbv invoering omgevingswet

100.000

Algemene dekkingsmiddelen

Asbestsanering werkplaats brandweer (tlv res.onderhoud)

122.000

Algemene dekkingsmiddelen

Onderuitputting salarissen

200.000-

Algemene dekkingsmiddelen

Versterking weerstandsvermogen (storting algemene res.)

550.000

Algemene dekkingsmiddelen

Stelposten NTC (diverse posten onderuitputting)

66.000-

Algemene dekkingsmiddelen

Diverse bedrijfsvoeringskosten (inhuur, software, etc.)

266.000

Algemene dekkingsmiddelen

Eenmalig lagere storting bijdrage Perkpolder in res.GREX

100.000-

Totaal incidentele lasten (a)

1.665.250

Baten

Economsiche structuur en Toerisme

Opbrengst grondverkopen

50.000

Milieu

Verhoging afvalheffingen gefaseerd 2020 en 2021

70.000-

Algemene dekkingsmiddelen

Dekking tekort afval uit algemene reserve (claim)

70.000

Algemene dekkingsmiddelen

Opbrengst precariobelasting (kabels/leidingen)

800.000

Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking reserve onderhoud gebouwen ('s Landshuis)

15.000

Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking algemene reserve (claim taskforce VO)

281.250

Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking egalisatiereserve Sociaal Domein (tekort)

524.924

Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking reserve onderhoud gebouwen (asbestsanering)

122.000

Totaal incidentele baten (b)

1.793.174

Saldo incidentele baten/lasten (b-a, -= nadelig)

127.924

ga terug